Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Regulamin konkursu na szkolne "LOGO"

 

 

Regulamin konkursu na szkolne LOGO

 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

IM. JANA PAWŁA II W PIETRZYKOWICACH

 

 

 

 1. Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły oraz Stowarzyszenie Absolwentów  i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach.

 

 1. Cel i przedmiot konkursu

 

                   1.        Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach oraz uczczenie pamięci 100 rocznicy urodzin patrona.

 

  1. Logo wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. Konkurs trwa od 15.05.2020r. do 01.06.2020r.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.
 3. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (rodzeństwo).
 4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 

 1. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
 2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;
  • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
  • było łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
  • wzbudzać pozytywne emocje.

 

 1.  Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

 1. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać do dnia 01.06.2020r. Na dyżurce szkolnej lub w formie elektronicznej na adres stronazs@onet.pl Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator nie zwraca prac.
   

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

 

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

 

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

 

4) estetyka wykonania projektu.

 

 1. Ocena prac konkursowych

 

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły i Zarząd Stowarzyszenia.  

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Absolwentów  i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 8.06.2020
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.
 6. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace (gdy Wszyscy wrócimy do szkoły).

 

 

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy