Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

PROCEDURY POSTEPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COVID W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIETRZYKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA

PROCEDURY POSTEPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COVID W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PIETRZYKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

I Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczeńszkolnych do spożywania posiłków   (stołówka).

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas spożywania posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka.

2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się zgodnie zustalonym harmonogramem.

3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach w miejscach wyznaczonych.

4. W każdej sali  może przebywać tylko jedna grupa.

5. Przed rozpoczęciem posiłku nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by uczniowie dokładnie umyli ręce,  zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe powinien zdezynfekować ręce uczniówipłynem lub żelem na bazie alkoholu.

6. W sali nauczyciel pilnuje, by uczniowie zajęli wyznaczone miejsca i postepowali zgodnie z wytycznmi.

7. Posiłki uczniom wydaje osoba do tego wyznaczona z zastosowaniem ustalonej formy

zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, przyłbica itp).

8. Posiłki podawane są we właściwej temperaturze oraz w naczyniach mytych z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

9. Po spożyciu posiłku przez uczniównauczyciel informuje pracownika obsługi o zakończeniu spożywania posiłków.

10. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów, poręcze krzeseł i inne sprzęty.

 

 

 

II Procedura korzystania z istniejących na terenie szkoły obiektów sportowych.

1. Uczniowie mogą korzystać z boisk, placu zabaw, ogórdka sportowego itp.  tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu uczniówna placach przyszkolnych nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem  oraz organizować im warunki do bezpiecznej aktywności.

3. Wyjście grup na place przyszkolne odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Niezalecane jest przebywanie na jednym placu więcej niż jednej grupy. Uczniowie z poszczególnych grup nie mogą się mieszać.

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń na obiektach przyszkolnych,  pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie dokonuje dezynfekcji urządzeń. Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w karcie kontroli.

6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej dezynfekcji sprzętu na obiektach przyszkolnych, zostaje on oznaczony  taśmą i wyłączony zużywania. 
O braku możliwości wychodzenia na plac przed szkołą w danym dniu powiadamia się wszystkich nauczycieli.

7. Zabrania się wychodzenia z uczniami na obiekt zabezpieczony w taki sposób.

8. Przed wejściem z uczniami na plac przyszkolny nauczyciel powinien:

 • sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,
 • upewnić się, czy grupa przebyła wcześniej, znajdujesię już w szyku  nie zagrazającym innym uczestnikom. 
  Grupy wychodzące na plac nie mogą mieszać się ze sobą, ponadto należy
  przypomnieć uczniom zasady  bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placach przyszkolnych,
 • zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór,
 • polecić uczniom, by ustawiali się wbezpiecznych odstępach, bez tworzenia  par i trzymania się za ręce
  • w czasie przemieszczania się grupy należy kontrolować zachowanie uczniów.

9. Nauczycielowi nie wolno pozostawić uczniówna bez opieki.

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub

zachowania uczniówstanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się

do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu

przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami

wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych, zabawki itp).

11. Podczas pobytu na placu przyszkolnym uczniowiemogą skorzystać z toalety  znajdującej się wszkole, nauczyciel powinien dopilnować, by uczeń po pobycie w toalecie umył ręce.

12. Podczas zabaw na placu, furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

13. Uczniowie wracają do budynku jedn za drugim nadzorowani przez nauczyciela.

 

III Procedura dotycząca utrzymywania czystości w szkole.

1. Za utrzymanie czystości w szkole odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do  sprzątania określone pomieszczenia szkolne przez woźną.

2. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do  wykonywania prac porządkowych.

3. Woźna lub wyznaczona przez nią osoba monitoruje prace porządkowe, zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie  w czystości ciągów komunikacyjnych, mycie i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania

posiłków.

4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie  czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają uczniowie pracownicy szkoły, co pozwoli

ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.

5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe

należy regularnie, co najmniej dwa razy dziennie oczyszczać, używając wody z

detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego

dnia:

 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach,
 • ramy urządzeń,
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze uczniów przedmioty i inne sprzęty, z których korzystająpodczas pobytu w szkole.

6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z

wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły

ostrożności i bhp: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim

mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania

preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg

oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie

uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki, które 
po przetarciu trzeba zutylizować, nie wolno używać tych samych

ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, wc itp).

8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być

skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia,
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu,
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego niepomijając,

przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatuprzez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchniapowinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabiciawirusów).

9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów

stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego

czasu pomiędzy procesem dezynfekcjia płukaniem.

10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, gdyż

czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji

powietrza.

11. Z wyznaczonych, sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności

usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty i pomoce dydaktyczne, których nie

można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej sali.

12. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w

zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywaniamiejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i uczniów,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanejdezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dlanauczycieli.

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia,

każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z uczniami, czy:

 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęty i pomoce są zdezynfekowane.

14. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji sprzętów,

z których korzystali inni uczniowie.

 

 

IV Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia SARS-COVID.

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczeń i pracownik szkoły,

u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy częsty
kaszel, nieustający bólmięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 
38 0C. U uczniówobjawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu 
oddechowego, nie należy tego lekceważyć.

2. W celu uchronienia innych uczniówi pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane

o zakażenie COVID powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio

wyposażonym pomieszczeniu na terenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego (izolatorium w
gabinecie pielęgniarki szkolnej).

3. Uczniowie bądź osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji 
do dalszego postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami 
sanitarnymi.

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID ucznia lub pracownika szkoły
przekazuje się do izolatorium powiadamiając dyrekcję szkoły,do dyspozycji nauczycieli 
i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów 
do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służbmedycznych.

5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

 • dyrekcja,
 • wszyscy pracownicy szkoły,
 • rodzice uczniówuczęszczających do szkoły.

 

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lubinnego pracownika szkoły:

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z

objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

 • osłonić usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą, które stanowią pierwszą barierę

ochronną dla otoczenia,

 • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniówi i innych osóbpracujących w szkole,
 • powiadomić dyrekcję o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach lub powiadomić 
  dyrekcję o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do  szpitala z oddziałem 
  zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba nie posiada własnego transportu, 
  stacja sanitarno-epidemiologiczna mamożliwość wysłania karetki.

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 
    celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, powiatowy inspektor 
sanitarny zawiadamia o tym dyrekcję, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 
kroki profilaktyczne.

4. Dyrekcjamając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika

zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz

organu prowadzącego szkołę.

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad
oddziałem przejmuje inna osoba wyznaczona przez dyrekcję.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny nadzór wyznacza dyrekcja.

 

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy ucznia:

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrekcję o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.

2. Dyrekcja wyznacza pracownika i kieruje go do oddziału, w którym przebywa uczeń.

3. Osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.

4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą ucznióww zapewniając im nadzór i bezpieczeństwo.

5. Osoba opiekująca się uczniem z podejrzeniem zakażenia nakłada uczniowi maseczkę/przyłbicę i 
zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z uczniem w izolacji do odwołania.

6. Dyrekcja:

 • w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się zplacówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
 • w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną powiadamiając  o zaobserwowanych objawach u ucznia będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie  wywiadurekomenduje sposób postępowania.
 • w przypadku nasilających się objawów dzwoni się pod numer alarmowy 112.

7. Powiadamia się rodziców o złym samopoczuciu ucznia iwystępujących objawach  oraz informuje o podjętych działaniach.

8. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad uczniem przejmują rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

 

 

 

VProcedura przyprowadzania i odbierania uczniówze szkoły wczasie pandemii SARS-COVID.

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów  uczęszczających do szkoły

w czasie epidemii COVID ponoszą rodzice i opiekunowie.

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i z szkoły

odpowiadają rodzice. Jeśli uczeń ukończył 4 lata rodzic musi zapewnić mu

indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z szkoły w przypadku zaleceń sanepidu lub innych.

3. Osoby przyprowadzające i odbierające ucznia ze szkoły powinni zabezpieczyć się w

środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania uczniówze

szkoły. Zobowiązani są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach

bezpośrednich. Przed wejściem do szkoły zobowiązani uzyskać zgodę pracownika szkoły na wejście oraz zdezynfekować ręcepłynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.

4. W czasie pandemii rodzice powinni wskazać osobę/y przyprowadzającą iodbierającą ucznia ze szkoły.

5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru ucznia osób z grupy tzw „ryzyka zdrowotnego”.

6.   Dyrekcja wyznaczy pomieszczenie,w którym rodzice przekazują dziecko pod opiekę

nauczyciela/pomocy nauczyciela lub odbierają dziecko ze szkoły.

7. W wyjątkowej sytuacji rodzic będzie mógł wejść na teren szkoły. Zostaniewyznaczone do tego  pomieszczenie w szkole z zastrzeżeniem , że w jednymczasie nie może przebywaćwięcej niż 2 rodziców z dziećmi.

8. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela , bez wychodzenia do szkoły. Uczniów do wyznaczonej sali kieruje nauczyciel/pomoc nauczyciela.

9. W okresie pandemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły różnych

przedmiotów. Pracownik szkołyo dbierający ucznia od rodziców jest upoważniony do

kontroli czy dziecko przyniosło do szkoły prywatne gadżety bądź inne niedozwolone przedmioty.

10. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem ucznia ze szkoły powinne

być wykonywane sprawnie i szybko.

11. Osoby odbierające ucznia ze szkoły zobowiązane są opuścić teren niezwłocznie 
po przejęciu opieki.

12. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły wyłącznie uczniów zdrowych.

13. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia uczniów przed wyjściem z domu i nie

przyprowadzać ucznia, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie 
zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólnezłe samopoczucie).

14. Rodzice nie mogą przyprowadzać do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

15. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania ucznia ze

szkoły. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.

16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wszkole

wszystkim uczniom nauczyciel odmawia przyjęcia do szkoły ucznia, u którego

widać objawy stanu zapalnego.

17. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad uczniami

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada wyznaczony nauczyciel.

18. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad uczniami od chwili przejęcia ucznia

od osoby przyprowadzającej, do momentu przekazania ucznia rodzicom lub

upoważnionej przez nich osobie.

19. Dyrekcja może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia

codziennie temperatury uczniom o wyznaczonej godzinie. Jeśli uczeń

będzie miał temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać z

szkoły.

20. Rodzice ucznia z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem.

Uczeń, który nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na

koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły,

jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia,

stwierdzającą, że uczeń jest zdrowy i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych

uczniówi pracowników.

21. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów choroby COVID wywoływanej

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała

pomiędzy 37°C a 38°C) nieustający kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, 
rodzice obowiązkowo pozostawiają ucznia w domu, natychmiast powiadamiają 
stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.

22. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania ucznia do szpitala celem

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy

inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrekcję, a następnie w

porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.