Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU.

Erasmus +KA2, program partnerstwa strategicznego jest działalnością, która zapewnia możliwości współpracy różnego rodzaju organizacji w celu wprowadzenia innowacyjnych metod kształcenia i szkolenia.

Nasz projekt „Like? Share!” ma na celu dzielenie się „dobrymi praktykami”.

Głównym założeniem tego projektu jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz nowych form i metod pomocnych w pracy z uczniami z różnych grup społecznych i środowisk. 

Ważnym aspektem jest również  wzmocnienie  umiejętności nauczyciela w  rozwiązywaniu  różnorakich sytuacji w grupie uczniów. Szczególną uwagę zwróci się na to, aby nowo nabyte umiejętności prowadziły do pozytywnych relacji między uczniami i zwalczały problemy społeczne. Umiejętności te mają na celu propagowanie wzajemnej współpracy i stworzenie pozytywnego środowiska uczenia się, a w efekcie zmotywowanie uczniów  do  osiągania lepszych wyników w nauce i zachowaniach społecznych.

 Międzynarodowe działania edukacyjne, które będą miały miejsce w każdej z partnerskich szkół, pokażą, jakie innowacyjne metody są prowadzone w danej szkole. Metody te będą dotyczyły przede wszystkim uczniów  w wieku od 12 do 16 lat.

Każda szkoła zaprezentuje i nauczy pozostałych uczestników projektu swojej metody: szkoła łotewska –„Friends of friends”, szkoła estońska-Teatr Forum, szkoła polska- Zajęcia Biofeedback’u  i Oceniania Kształtującego.