Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w

Pietrzykowicach z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Kościuszki 120 reprezentowany przez

Dyrektora.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mirosław Midor adres e-mail:

iod@infosystem-projekt.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów:

a) Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

b) W zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz

wykonywania czynności związanych z organizacją pracy Szkoły.

c) W innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.

d) W związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły i na terenie

należącym do Szkoły informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach zapewnienia

bezpieczeństwa Uczniom i Pracownikom oraz ochrony ich mienia (podstawa prawna art. 6

ust. 1 lit. c RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być

przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane

osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak

niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego

w tym zakresie prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 a,b,c

odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na

podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych

osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą

podlegały profilowaniu.