Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Zasady korzystania z telefonów.

Zasady korzystania przez uczniów na terenie szkoły z telefonów komórkowych

 i innych urządzeń elektronicznych:

 

1.  Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny

na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.

2.  Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych tylko w czasie przerw i  wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

a)  podczas zajęć edukacyjnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,

b)  uczeń zobowiązany jest do wyłączenia( wyciszenia) i oddania do pudła  telefonu komórkowego          i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek),po zakończonej lekcji odbiera i może korzystać na przerwie

c)  nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody,

 d) nie wolno używać telefonów w toaletach, szatni,

 e)  użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia podobnie w czasie przebywania na świetlicy szkolnej

f)  uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas przerw w zajęciach edukacyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi i po nich,

3.  W przypadku naruszenia powyższych zasad nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefonu lub innego urządzenia, a następnie zdeponowania go u dyrektora szkoły.

4.  Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia telefonu, wyłącza go w obecności ucznia nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM.

5.  Do odebrania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych upoważnieni są rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. Zostają oni poinformowani o konsekwencjach złamania regulaminu przez ucznia. 

6.  Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o 1 stopień.

7. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i obniżeniem zachowania do nagannego.

8. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego              i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

9.  Zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas trwania zajęć edukacyjnych obejmuje także nauczycieli.