Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Przygotowanie nauczycieli do wyjazdu do szkoły partnerskiej w Portugalii oraz wizyta w Agrupamento de Escola Jose sanches e S.Vicente da Beira w Alcains

       Nauczyciele biorący udział w projekcie w mobilności do szkoły portugalskiej już na kilka miesięcy przed wyjazdem przygotowywali się do tego wielkiego wydarzenia.

Od grudnia 2018 do lutego 2019 uczestniczyli w kursie języka angielskiego, który kładł nacisk na autentyczny, żywy język mówiony, używany w kontekście konkretnych sytuacji

„z życia wziętych”  i praktyczne posługiwanie się językiem. To umożliwiło wyeliminowanie obaw przed używaniem obcego języka w celu komunikacji w nieznanym kraju.

Kolejnym krokiem było zapoznanie się z systemem oświaty w Portugalii, zwyczajami i kulturą. Nauczyciele czytali w tym celu fachową literaturę oraz zapoznali się z informacjami przygotowanymi przez koordynatora korzystającego ze strony eurydice.org.pl

       Działanie te pozwoliły uczestnikom mobilności poczuć się pewniej i przygotować do wizyty w szkole partnerskiej bez obaw i niepewności.

Szkoła partnerska Agrupamento de Escola Jose sanches  e S.Vicente  da Beiraw Alcains

       W dniach od 11 do 15 lutego 2019 jedenastu nauczycieli naszej szkoły odbyło wizytę studyjną (job shadowing) w  Portugalskiej szkole w miejscowości Alcains.  Pierwszego dzień wizyty zostaliśmy oficjalnie przywitani przez dyrekcję oraz koordynatorów odpowiedzialnych  za współpracę z nami. Następnie podzieleni na grupy udaliśmy się do klas w celu obserwacji zajęć m.in. matematyki, języka angielskiego, biologii i języka francuskiego, a w kolejnych dniach informatyki, wychowania fizycznego, muzyki, sztuki, techniki czy zajęć artystycznych. Codziennie braliśmy udział w róznorodnych lekcjach na różnych etapach kształcenia podczas których mogliśmy zaobserwować jak uczniowie nabywają kompetencje kluczowe. Odbyliśmy spotkanie z koordynatorami, na którym omówiliśmy system oświaty w Portugalii, etapy kształcenia, zasady funkcjonowania i finansowania placówki. Dowiedzieliśmy się, że edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a kształcenie obowiązkowe składa się z 3 cykli. Klasy I-IV (I cykl) dla dzieci w wieku 6-10 lat, klasy V-VI (II cykl) dla dzieci w  wieku 10-12 lat i ostatni cykl to klasy VII-IX dla dzieci w wieku 12-15 lat.  W cyklu I wypada 25 godzin tygodniowo dla każdego roku, w cyklu II 24 godziny (16 lekcji trwających 90 minut), a w cyklu III ok. 25,5 godziny (odpowiednio 17,17 i 17,5 lekcji trwających 90 minut dla poszczególnych lat).

Uczniowie oceniani są na zakończenie  każdego semestru i każdego roku szkolnego. Na zakończenie klas IV,VI,IX odbywają się egzaminy państwowe z języka portugalskiego i matematyki. W klasach IV i VI  uczniowie przystępują ponadto do sprawdzianów przeprowadzanych w ramach monitoringu i ewaluacji systemu edukacji, prowadzonych w celu podniesienia jakości kształcenia. Odbywające się na zakończenie IX klasy egzaminy państwowe mają na celu dokonanie oceny ucznia i przyznanie mu świadectwa.

Na zakończenie II cyklu wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminów państwowych i je zdali, otrzymują świadectwo ukończenia obowiązkowej szkoły ogólnokształcącej umożliwiające wstęp do szkoły średniej II stopnia.

      Poza kształceniem ogólnym, prowadzone są również ścieżki kształcenia zawodowego dla uczniów powyżej 15 roku zycia, którzy nie ukończyli edukacji obowiązkowej. Po ukończeniu takiej ścieżki uczniowie otrzymują zarówno świadectwo ukończenia kształcenia ogólnego, jak i zawodowego.

Oprócz omówienia systemu oświaty pokazano nam budynek szkoły, klasy z ich wyposażeniem oraz zorganizowano dla nas spotkanie z grupą nauczycieli GAIA, która działa w szkole i wspiera uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu. Mogliśmy zaobserwować metody i formy pracy w portugalskiej szkole., pracę indywidualną, w parach i grupach. Aby dobrze przygotować uczniów do egzaminu końcowego po klasie IX szkoła stosuje formę pracy zwaną Phoenix polegającą na pracy z uczniem przy pomocy nauczyciela wspierającego. Aby motywować uczniów do nauki zachęca się ich do udziału w konkursie Supertmatik, który przeznaczony jest dla uczniów pierwszego, drugiego i trzeciego cyklu. Turnieje Supertmatik łączą komponenty dydaktyczne i zabawne w swojej formule, która generuje dodatkową motywację do procesu uczenia się. Jego cele to :

•Rozbudzanie zainteresowania nauką;

•Przyczynianie się do nabywania, konsolidacji i poszerzania umiejętności i wiedzy; 

•Wzmocnienie komponentu gry w procesie nauczania-uczenia się;

•Promowanie  interakcji między uczniami, nauczycielami i resztą społeczności szkolnej.

Konkurs składa się z trzech etapów: klasowego, międzyklasowego w danej szkole i wielkiego finału online i obejmuje matematykę, język angielski, francuski, hiszpański, portugalski, fizykę, chemię, astronomięi geografię.

       Odbyta wizyta w szkole partnerskiej w Portugalii wzbogaciła wiedzę nauczycieli o nowe doświadczenia, spowodowała wzrost motywacji do działań innowacyjnych.  Wzrosła samoocena uczestników mobilności, co z kolei będzie niezwykle cennym potencjałem przy realizowaniu zamierzeń w zakresie strategicznego rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.