Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

Współczesność

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,

aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem -

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał;

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi,

ale i dla drugich".

JAN PAWEŁ II

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach!

Nasza placówka, opierając się na wieloletniej tradycji szkolnictwa w Pietrzykowicach, jest obecnie nowoczesną szkołą, która na wszystkich możliwych płaszczyznach dba o wysoki poziom edukacji i gruntowne wychowanie uczniów.

Wspierając obowiązki rodziców, nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w pracy wychowawczej zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

znajdywali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

- rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

- mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,

- stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,

- poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

- uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,

- przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i  hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

- kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

Mając na względzie dbałość o wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów, od 2012 roku nasza szkoła stosuje Ocenianie Kształtujące, a od 2013 roku relacja na linii nauczyciel – uczeń – rodzic została wzmocniona przez wprowadzenie do użytku dziennika elektronicznego. Każdego roku uczniowie obu szkół wchodzących w skład naszej placówki mają propozycję uczestnictwa w zajęciach dodatkowych w ramach bogatej oferty projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Rokrocznie uczniowie naszej placówki biorą udział w konkursach, akcjach, imprezach o zasięgu gminny, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Od września 2014 roku uczniowie klas pierwszych gimnazjum uczestniczą w Interdyscyplinarnym Projekcie Nauczania Blokowego INTERBLOK. W ramach starań o wszechstronny rozwój, szerokie spojrzenie i otwartość, współpracujemy ze szkołami partnerskimi w Kamieniu Śląskim i Gogolinie.

Systematycznie rozbudowywana jest i unowocześniana baza dydaktyczna naszej szkoły. Możemy pochwalić się bogatym zapleczem dydaktyczno – edukacyjnym:

 • profesjonalna pracownia językowa,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • dwie bogato wyposażone sale gimnastyczne,
 • siłownia,
 • boisko szkolne,
 • 8  sal lekcyjnych  wyposażonych w tablice interaktywne, bądź projektory multimedialne,
 • świetlica szkolna (od 7.00 do 16.00),
 • stołówka szkolna, sklepik – spółdzielnia uczniowska,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej (poniedziałek, środa),
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • salą zabaw „Radosna szkoła”,
 • nowoczesna biblioteka z pracownią multimedialną,
 • izba pamięci patron szkoły - Jana Pawła II,
 • basen (w okresie wakacji).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Zespołu Szkół w Pietrzykowicach.

Artykuły