Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

STOWARZYSZENIE

 


STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

ZESPOŁU SZKÓŁ  IMIENIA JANA PAWŁA II W PIETRZYKOWICACH


Organizacja Pożytku Publicznego  KRS 0000545342

 

„ Z Janem Pawłem II czyńmy dobro”

Z inicjatywy społecznej zostało, przy Zespole Szkół w Pietrzykowicach, zawiązane Stowarzyszenie, którego głównymi celami jest:


1.     Działalność charytatywna na rzecz uczniów i absolwentów szkoły oraz ich rodzin, będących w trudnej sytuacji materialnej w zakresie wyrównywanie ich szans edukacyjnych i życiowych.

 2.     Upowszechnianie wiedzy dotyczącej życia i nauki Jana Pawła II.

 3.     Wspomaganie rozwoju i integrowanie społeczności lokalnej   w Pietrzykowicach.

 4.     Udzielanie pomocy szkole w zakresie poprawy warunków edukacji  i wychowania uczniów.

                                  (szczegółowe cele zawiera Statut).

 

 W dniu 24.02.2015 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000545342 uzyskując status prawny organizacji  „non profit”.

Stowarzyszenie  w pełnym zakresie swoją działalność i uzyskane środki finansowe ukierunkowuje na realizację w/w zadań statutowych.

Zarząd i członkowie stowarzyszenia za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń materialnych, jest to działalność  całkowicie społeczna.

Informując o powyższym zapraszamy  wszystkich sympatyków i absolwentów  szkoły do włączenia się w działalność Stowarzyszenie w zakresie swoich zainteresowań i możliwości.

Uprzejmie prosimy o ewentualne wsparcie materialne działalności w formie finansowej lub rzeczowej.

 

Kontakt osobisty w sekretariacie szkoły lub telefoniczny nr:  33 8632283

                                                                           

                                                                                      Zarząd Stowarzyszenia

marzec 2015  rok      

……………………………………………………………………………………

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ IMIENIA JANA PAWŁA II  

W  PIETRZYKOWICACH


stowarzyszenie.pietrzykowice@wp.pl

 

   34-326 Pietrzykowice ul. Kościuszki 120.    KRS: 0000545342    NIP : 5532517798     REGON : 360854915 

 

KONTO BANKOWE  NR :  96 8137 0009 0032 7152 2000 0010