Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SZKOŁY i  PRZEDSZKOLA NR 2 PRZY ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w PIETRZYKOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2019

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Wójt Gminy informuje, że od 12 do 28 lutego 2020 roku można zapisywać dzieci do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych.

Na rok szkolny 2020/2021 można zapisać dzieci do Prywatnego Przedszkola „Elf” w Łodygowicach, które od września 2017 r. do sierpnia 2022 r. funkcjonuje na zasadach przedszkola publicznego. Przedszkole to zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w czasie pięciu godzin dziennie, poza tym czasem wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za jedną godzinę zajęć.

Rozpoczyna się także rekrutacja do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „SERDUSZKOWA KRAINA”  przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Łodygowicach. Dzieci będą przyjmowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde dziecko objęte będzie całościową, indywidualną terapią psychologiczno – pedagogiczną.

Podstawy prawne:

Uchwała Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice.

Uchwała Nr XXI/241/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice.

Zarządzenie Nr 9/GZEASiP/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas publicznych szkół podstawowych.

Zarządzenie Nr 10/GZEASiP/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku oraz wzoru zgłoszenia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łodygowice.

 

NABÓR DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY ŁODYGOWICE NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

 • ­kryteria określone w ustawie - Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe,
 • ­kryteria ustalone na podstawie Uchwały Nr XXI/240/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017r.  w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łodygowice to tzw. kryteria samorządowe.

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

20

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

20

Kryteria samorządowe

1.

Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w gminie Łodygowice i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Żywcu

6

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

3

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało
w roku szkolnym 2019/2020 edukację przedszkolną
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

1

PLIK DO POBRANIA: WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO/PUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz
w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów ustawowych:

 

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
   orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
   równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
   zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
   oraz    oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych.

 

 • Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym
              w Żywcu.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej
              działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).
 • Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola.

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA  ROK SZKOLNY 2020/2021

 Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie deklaracji o kontynuacji  edukacji przedszkolnej

03.02.2020 -11.02.2020

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy

wychowania przedszkolnego

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

 

 

12.02.2020 – 28.02.2020

 

 

 

03.08.2020 -13.08.2020

3

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola lub

innej formy wychowania

przedszkolnego i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148)

 

 

 

do 06.03.2020

 

 

 

18.08.2020

4

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 

do 09.03.2020

 

 

19.08.2020

5

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego

oświadczenia 

 

10.03.2020- 17.03.2020

 

20.08.2020- 27.08.2020

6

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

 

18.03.2020

 

 28.08.2020

 

 

 

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie
do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Kandydaci,
dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym
na podstawie złożonego wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

 • Rodzice /prawni opiekunowie pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,

wypełniają go odręcznie, i składają – po podpisaniu – w szkole pierwszego wyboru.

 • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Wypełniony wniosek/zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie kandydata. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
  we wniosku/zgłoszeniu ze stanem faktycznym,
 • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
  w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Komisja rekrutacyjna: przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkołach podstawowych obowiązują niżej wymienione kryteria.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

2.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego/przedszkola w danej szkole

7

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

5

 

W przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną - potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych.

 • Oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: 
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA  ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

 

03.02.2020-28.02.2020

 

 

 

 do 23.03.2020

2

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym,

w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w art. 150 ustawy –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148)

 

 

 

do 06.03.2020

 

 

 

do 27.03.2020

3

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

do 09.03.2020

 

 

do 30.03.2020

5

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego

oświadczenia

 

do 13.03.2020

 

do 06.04.2020

6

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

 

do 16.03.2020

 

do 31.08.2020

7

Procedura odwoławcza

Druga procedura odwoławcza

 

17 - 20.03.2020

07 - 10.04.2020

 

 

Rekrutacja do klas I szkoły ponadpodstawowej 

Rekrutacja następuje  w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej
w województwie śląskim.

 

 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY 2020

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

 

 

LIPIEC 2020 – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pietrzykowicach, 34-326 Pietrzykowice,
ul. Szkolna 1 , Tel. 33 863 20 08

SIERPIEŃ 2020 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, 34-326 Pietrzykowice,
ul. Staszica 8, Tel. 33 863 35 83