Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pietrzykowicach

"Procedury postepowania w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 obowiązujące od 1.09.2020"

 

 

 

Procedury postepowania w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pietrzykowicach na rok szkolny 2020/2021

 

 

I Procedura bezpiecznego korzystania z pomieszczenia do spożywania posiłków        (sala).

 

1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania przez nie posiłków odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad oddziałem.

2. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Dzieci mogą spożywać posiłki tylko w małych grupach.

4. W każdej sali  może przebywać tylko jedna grupa.

5. Przed rozpoczęciem posiłku nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, by dzieci dokładnie umyły ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.

Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe powinien zdezynfekować ręce dzieci i swoje płynem lub żelem na bazie alkoholu.

6. W sali nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały od stolików.

7. Posiłki dzieciom podaje jedna osoba z zastosowaniem ustalonej w przedszkolu formy zabezpieczenia (np. jednorazowe rękawiczki, maseczka).

8. Posiłki podawane są dzieciom na umytychych w temperaturze min. 60 0C naczyniach z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

9. Po spożyciu posiłku przez dzieci nauczyciel informuje pracownika obsługi o zakończeniu posiłku.

10. Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł.

II Procedura korzystania z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw.

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Zakazane jest przebywanie na placu zabaw więcej niż jednej grupy. Dzieci z

poszczególnych grup nie mogą się mieszać.

5. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeń znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej

przeprowadzenie dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeń.

Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeń odnotowuje w zeszycie kontroli.

6. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej

dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on oznaczony taśmą i wyłączony z używania. O braku możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich nauczycieli grup.

7. Zabrania się wychodzenia z dziećmi na plac zabaw zabezpieczony w ten sposób.

8. Przed wejściem z dzieci na plac zabaw nauczyciel powinien:

 • sprawdzić w zeszycie kontroli, czy urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały zdezynfekowane w tym dniu,
 • upewnić się, czy grupa przebywająca wcześniej na placu zabaw znajduje się już w budynku przedszkolnym. Grupy wychodzące na plac nie mogą kontaktować się ze sobą.
 • przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw,
 • zadbać o stosowny do pory roku i panującej temperatury ubiór dzieci,
 • polecić dzieciom, by ustawiły się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się za ręce,
 • w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci.

9. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci na placu zabaw bez opieki.

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub achowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się

do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem chorobami

wirusowymi (np. skrawki materiałów opatrunkowych).

11. Podczas pobytu na placu dzieci mogą skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu tylko pod opieką pomocy nauczyciela, która dopilnuje, by dziecko po

pobyciu w toalecie umyło ręce.

12. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być zamknięte.

13. Dzieci wracają do budynku jedno za drugim prowadzone przez nauczyciela.

14. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.

III Proceduradotyczącautrzymywaniaczystości w przedszkolu.

1. Za utrzymanie czystości w przedszkolu odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia przedszkolne.

2. Dyrektor przedszkola zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.

3. Dyrektor przedszkola codziennie monitoruje prace porządkowe, zwracając w szczególności uwagę na utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, mycia i dezynfekowania powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

4. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 0porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności

powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy przedszkola, co pozwoli

ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe

należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie oczyszczać, używając wody z

detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego

dnia:

 • biurka,
 • drzwi,
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach,
 • ramy leżaczków,
 • klamki,
 • włączniki światła,
 • poręcze i uchwyty,
 • używane prze dzieci zabawki lub inne przedmioty, z których korzystająpodczas zabawy.

6. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z

wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta.

7. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły

ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim

mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania

preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg

oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie

uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki

papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych

ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC). To może doprowadzić

do rozprzestrzeniania się wirusa.

8. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być

skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją,
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona,całkowita 

dezynfekcja nie jest już gwarantowana),

 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źledozowany),
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego niepomijając,

przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatuprzez wskazany przez producenta okres 

(dezynfekowana powierzchniapowinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabiciewirusów).

9. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów

stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego

czasu pomiędzy procesem dezynfekcji , a płukaniem.

10. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, bo

czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji

powietrza.

11. Z wyznaczonych, stałych sal przydzielonych grupom należy w pierwszej kolejności

usunąć wszystkie przedmioty, sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie

można skutecznie dezynfekować, we współpracy z nauczycielem pracującym w danej

sali.

12. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane w

zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywaniamiejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanejdezynfekcji. Rejestr powinien być złożony w miejscu dostępnym dlanauczycieli.

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali jest uprawniony do sprawdzenia,

każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć z dziećmi, czy:

 • sala została posprzątana i wywietrzona,
 • znajdujący się w niej sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowane.

14. Nauczyciel może zwrócić się o przeprowadzenie dodatkowej dezynfekcji zabawek,

którymi bawiły się dzieci i sprzętu w sali w czasie pobytu z grupą w sali lub na

placu zabaw.

IV ProcedurapostępowanianawypadekpodejrzeniazakażeniaSARS-COV-2.

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik przedszkola,

u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból

mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 380C. U dzieci

objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

2. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane

o zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio

wyposażonym pomieszczeniu na terenie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego.

3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego

postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika przedszkola

do dyspozycji nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń

znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb

medycznych.

5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:

 • dyrektor,
 • wszyscy pracownicy przedszkola,
 • rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lubinnego pracownika przedszkola:

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w przedszkolu zaobserwuje co najmniej jeden z

objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:

 • osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę

ochronną dla otoczenia,

 • jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną,
 • do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osóbpracujących w przedszkolu,
 • powiadomić dyrektora przedszkola o swoim podejrzeniu i podjętychdziałaniachlub

powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się doszpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. 

Jeśli osoba tanie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna mamożliwość wysłania karetki.

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, 

a następniew porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

4. Dyrektormając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz

organu prowadzącego przedszkole.

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad

oddziałem przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. inny nauczyciel.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę

nad oddziałem przejmuje inny nauczyciel.

W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora przedszkola

o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach.

2. Dyrektor wyznacza pracownika przedszkola i kieruje go do oddziału, w którym

przebywa dziecko.

3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do

wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację.

4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i

bezpieczeństwo.

5. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę

(jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny,

rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.

6. Dyrektor:

 • w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się zplacówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,
 • w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka

będącego pod opieką przedszkola. Pracownik stacji na podstawie wywiadurekomenduje sposób postępowania.

 • w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy

112.

7. Dyrektor powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka Iwystępujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.

8. Po przyjeździe rodziców do przedszkola opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i

postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

V Procedura przyprowadzania i odbieraniadzieci z przedszkola w czasie pandemii SARS-COV-2.

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.

2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola

odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu

indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w

środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z

przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz

przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach

bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce

płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.

4. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i

odbierającą dziecko z przedszkola.

5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej

60 roku życia ani starszego rodzeństwa.

6. Dyrektormoże, w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć godziny

(od…do…), w których poszczególni rodzice będą przyprowadzać i odbierać dziecko z

przedszkola, by zapobiec gromadzeniu się na terenie przedszkola zbyt dużej liczby

osób.

7. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązane są przyprowadzać i odbierać

dziecko z przedszkola w czasie zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich

wcześniej harmonogramem.

       8.   Dyrektor wyznaczy pomieszczenie,w którym rodzice przekazują dziecko pod opiekę

nauczyciela/pomocy nauczyciela lub odbierają dziecko z przedszkola.

9. W wyjątkowej sytuacji rodzic będzie mógł wejść na teren przedszkola. Zostanie

wyznaczone do tego  pomieszczenie w przedszkolu z zastrzeżeniem , że w jednym

 czasie nie może przebywaćwięcej niż 2 rodziców z dziećmi.

       10. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi/pomocy nauczyciela , bez

           wychodzenia do na teren przedszkola.

Dzieci do wyznaczonej dla każdej grupy sali odprowadza nauczyciel/pomoc nauczyciela.

       11. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych

przedmiotów. Nauczycielodbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do

kontroli czy dzieckoprzyniosło do przedszkola prywatne zabawki lub inne

przedmioty.

12. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny

być wykonywane sprawnie i szybko.

13. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola

niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.

14. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

15. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie

przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe

stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne

złe samopoczucie).

16. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

17. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania dziecka z

przedszkola. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.

18. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu

wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego

widać objawy infekcji.

19. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.

20. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel

opiekujący się oddziałem.

21. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka

od osoby przyprowadzającej,aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub

upoważnionej przez nich osobie.

22. Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej

podczas przebywania w budynku przedszkola.

23. Dyrektor może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia

codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko

będzie miało temperaturę powyżej 37,5 stopnia, rodzice muszą je odebrać z

przedszkola.

24. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem.

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na

koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola,

jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia,

stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych

dzieci i pracowników przedszkola.

25. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała

pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo

pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-

epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.

26. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy

inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w

porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

VI Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia się stanu zdrowiacdziecka.

1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonego opiece przedszkola odpowiadają

nauczyciele oddziału, do którego dzieci zostały przydzielone.

2. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel powinien skupiać swoją uwagę

na dzieciach i obserwować ich zachowanie.

3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych nauczyciel ma

obowiązek powiadomić dyrektora.

4. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców, korzystając z uzgodnionej z nimi ścieżki

szybkiej komunikacji - przesyła wiadomość na podany adres a-mail lub zadzwoni pod

wskazany numer telefonu.

5. Rodzice, dla których drogą szybkiej komunikacji jest wiadomość a-mail, zobowiązani

są do systematycznego przeglądania poczty.

6. Po nawiązania kontaktu z rodzicami zobowiązani są przybyć do przedszkola tak

szybko jak to możliwe i przejąć opiekę nad dzieckiem.

7. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu koronawirusem powinni zabrać

dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza. Gdyby pojawiały się objawy właściwe

dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie skontaktować się z sanepidem.

8. W sytuacji, gdy przyjazd rodziców do przedszkola się opóźnia a pojawia się zagrożenie

związane z pogorszaniem się stanu zdrowia dziecka, dyrektor powinien sprowadzić

fachową pomoc medyczną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, przed przyjazdem

rodziców.

9. Jeśli to możliwe powinien natychmiast powiadomić rodziców o pogorszeniu się stanu

zdrowia dziecka i podjętych działaniach.

VII Proceduracstosowaniaczasadchigienycprzez dzieci.

 

1. Dzieci powinny mieć stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie

odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez dyrektora.

2. Nauczyciel w pracy z dziećmi zobowiązany jest stosować środki ochronne przeciwko

koronawirusowi oraz przestrzegać zasad higieny, by dzieci uczyły się przez

obserwację dobrego przykładu.

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych

przez dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.

4. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając

każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć

prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwróć ich uwagę na:

niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie

rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

5. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:

 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,
 • po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać

zanieczyszczone koronawirusem (dzieci mogą być nosicielem wirusa lub

chorować bezobjawowo),

 • po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

6. Mycie rąk powinno być tak zorganizowane, by przy każdej umywalce znajdowało się

tylko jedno dziecko.

7. W razie potrzeby nauczyciel powinien zademonstrować dzieciom jak poprawnie

należy myć ręce, żeby usunąć z nich wirusa.

8. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się dzieci podczas kaszlu i

kichania. W razie niewłaściwego zachowania sprzyjającego rozprzestrzenianiu się

wirusa należy pokazać dzieciom, w jaki sposób usta i nos zakrywać zgiętym łokciem.

Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej

wyrzucona do zamkniętego kosza , a ręce umyte wodą i mydłem.

9. Dzieciom, które kaszlą i kichają należy zorganizować zabawę w bezpiecznej odległości

od innych dzieci.

 

 

 

 

 

…………………………………………….

Miejscowość, data

 

 

……………………………………………………………

Nazwisko i imię matki lub opiekunki dziecka

 

 

……………………………………………………………

Nazwisko i imię ojca lub opiekuna dziecka

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

Niniejszym zobowiązuję się, że:

1.Będę przyprowadzać do placówki tylko dziecko zdrowe.

2.Ddziecko będzie przyprowadzane tylko przez osobę zdrową.

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby przyprowadzające dziecko na chwilę jego przyprowadzania do przedszkola , w szczególności za wynikłe w skutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez placówkę lub osoby trzecie.

 

 

 

 

......................................……..……………………..…………………………

podpis matki                                                                     podpis ojca